Ho Chi Minh City Ableton User Group

About the Group:

English:

We are the Ableton User Community in Ho Chi Minh City, Vietnam. This group is a place where the members can connect, share ideas and experiments, collaborate and learn new tricks. The community is open to all users, regardless of new or old, as long as you are willing to learn and ready to share.

Vietnamese:

Cộng đồng người dùng Phần mềm Ableton tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Nơi kết nối để chia sẻ ý tưởng, thử nghiệm, cộng tác và học các thủ thuật mới. Cộng đồng mở cho tất cả người dùng, không phân biệt người mới hay cũ, chỉ cần bạn đã sẵn sàng học hỏi và sẵn sàng chia sẻ

Organizers:

Thuy Linh Duong

Nhat Minh Tran

Facebook